Elevators
Elevators
Regional representatives Call-off Contracts Regional Representatives Elevators Grain Навигация по Разделам
Справочник Средств Защиты Растений

 

 

 

Switch to Russian
Пишите Нам News About Перейти на Главную Ссылки по Сайту: Главная, Новости, Обратная Связь


Main elevators, KHPP and mills,
where Agro-Star LLC purchases the grain :

  AKMOLINSKAYA REGION:
 • Karauyl LLC Ст. Kokshetau1 Station
 • Atbasar Mills LLC Atbasar Station
 • Nan-abroiyu LLC Atbasar Station
 • " Zhiger " LLC Adyr Station
 • JSC "Altyn-Dan" Kovylnaya Station
 • "Esil-dan" LLC Esil Station
 • JSC "Kazakhstan" Derzhavinsk Station
 • JSC Zhaltyrskiyi Elevator Zhaltyr Station
 • "Altyn-Dan 2030" LLC Kara-Adyr Station
 • Zher-Ana LLC Shortandy Station
 • JSC " ProdCorporation Khlebnaya Baza ?1 " Akkol Station
 • JSC " ProdCorporation Khlebnaya Baza ?5 " Kenskaya Station
 • JSC "Absolute Kazakstan" Co." Osakarovka Station
 • Ak-Bidai JVC "Dan" LLC Derzhavinskaya Station
 • BAD "Agys" LLC Zhanadaly Station
 • Azatskiyi elevator LLC Azat Station
 • JSC Makinskiyi elevator Makinka Station
 • Urazhai TNK LLC Zhaksy Station
 • Torgaiskiyi elevator LLC Arkalyk Station
 • Vishnevskiyi KHPP LLC Arshaly Station
  NORTH-KAZAKHSTAN REGION:
 • Koshim LLC Petropavlovsk Station
 • JSC Mamlyutskiyi mukomolnyi combinat Mamlyutka Station
 • "Tokushinskiyi elevator" LLC Tokushi Station
 • Kondratovskiyi KHPP LLC Kondratovka Station
 • JSC Bulayevskiyi elevator Bulaevo Station
 • JSC Vozvyshenskoe KHPP
 • JSC Kairankulskiyi elevator Kairankul Station
 • JSC Smirnovskiyi elevator Smirnovo Station
 • JSC Aksuatskiyi elevator Aksuat Station
 • Timiryazevsky elevator Suly Station
 • JSC Sultan Petropavlovsk Station
 • JSC Kolos Petropavlovsk Station
 • Kiyaly-Astyk LLC Station Kiyaly
 • Sergyevskoe KHPP LLC
 • Novopokrovskoe KHPP LLC
 • JSC ProdCorporation Khlebnaya baza №2 Station Novoishimskaya
 • JSC Aiyrtauskiyi elevator Station Volodarovskoe
 • Elevator JSC Agrocomplex Station Ugolki
 • Dostykski elevator LLC Station Yanko
 • JSC Elevator in the name of Parizhskoi Kommuny Station Pervaya Tselinnaya
 • Azatski elevator LLC LLC Station Azat
 • Real NGP LLC Station Zolotorunnaya
 • NPO UAK LLC Station Daut
 • Almattransagro LLC Station Taltshik
 • JSC Kzyltuiski MMK Station Kzyl-Tu
 • Beskaragai elevator LLC Station Chkalovo
 • Novoselovskoe LLC Station Pervaya Tselinnaya
 • Agrimer LLC Station Aschegol
  KOSTANAISKAYA REGION:
 • KazAgroTrade LLC Dzhetygara Station Zhitikarinski region
 • Kartalinski elevator LLC Bataly Station R.Zh.D.
 • Uritski elevator Novouritskaya Station Sarykolski region
 • Koskul-Invest LLC Koskul Station
 • ЗPromtek Zdanovski KKHN Denisovka Station Denisovki region
 • Karagalinski elevator LLC Karagali Station
 • Mrza LLC Kazanbasi Station
 • Amankaragay elevator LLC Amankaragay Station
 • JSC Dostk-E Koibagor Station Karasuski region
 • JSC Thelgashi Thelgashi Station
 • JSC Ganspai Ganspai Station
 • KKHN DEN LLS Apanovka Station
 • KKHN Uspenovskoe LLS Uspenovska Station
 • KKHN Boskul LLS Boskul Station R.R.W.Karabalkski
 • JSC "Enbek" Magnai Station R.R.W.
 • JSC Stanzioni Medet Station
 • JSC Zayatski elevator Zayatski Station R.R.W.
 • JSC Denisovski elevator Denisovski Station
 • JSC Toguzakski elevator Toguzakski Station
 • KKHN Osernoe LLS Osernoe Station
 • KKHN Peshkovskoe LLS Peshkovka Station
 • KKHN Dudakovkoe LLS Dudakovka Station Sarikol region
 • GV Kazagro Ltd Borovoe Station
 • JSC KKHN Dostar-Kazakhastan Kostanai Station
 • Ivolga-Astik LLS Kostanai Station
 • JSC Zelesnorudnoe KKHN Zelesnorudnoe Station
 • KKHN Buskul LLS Buskul Station
 • E.Arenov LLS Novourizkaya Station
 • Koibagorski elevator LLS Koibagor Station
  AKTUBINSKAYA REGION:
 • Elevator New-Aldganski mukomolnyi combinat "LLS Aktubinsk Station
 • Elevator "Odak-Ltd" LLS Prostornoe Station
 • Elevator "Aktobe-Den" LLS Yaisan Station
 • Elevator "Stepnoe" LLS Kimpersai Station R.R.W .
 • Elevator "Koktas-Aktobe" LLS Zhurun Station
 • Elevator "Ramazan-2" LLS Martuk Station


AAC Web House Сделано в
AAC Web House
© 2001 Agro-Star, LLC
Phone: +7 (727) 315-48-54, 315-48-39, 315-48-59, 315-89-74
fax: +7 (727) 315-48-91, 315-48-58
Email: agrostar@agrostar.kz